Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc – Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN

Lopketoan.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Mẫu phục vụ cho công tác quyết toán thuế TNCN cuối năm.

Nội dung cơ bản của Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

BẢNG KÊ GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ……. (Từ tháng …/… đến tháng…/)

[03] Mã số thuế:

[02] Tên người nộp thuế:…………….……………………………………………………………..

[04] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….…………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng):..……………………………………………………………

[07] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………………….

[08] Mã số thuế:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I. Người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ chiếu
STT Họ và tên Ngày sinh Mã số thuế Quốc tịch Số CMND/ Hộ chiếu Quan hệ với người nộp thuế Thời gian được tính giảm trừ trong năm
Từ tháng Đến tháng
[09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
1
2
3
II. Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế Thời gian được tính giảm trừ trong năm
Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/

Huyện

Phường/

Từ tháng Đến tháng
[18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
1
2

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:…………

                          …,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tải về

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc – Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán