Danh mục sổ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất

Danh mục sổ kế toán ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp của Bộ Tài chính bao gồm: Nhật ký – Sổ Cái, chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ nhật ký chung…… Mời các bạn tham khảo và tải về.

Số TT Tên sổ Ký hiệu
01 Nhật ký – Sổ Cái S01-DN
02 Chứng từ ghi sổ S02a-DN
03 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b-DN
04 Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) S02c1-DN

S02c2-DN

05 Sổ Nhật ký chung S03a-DN
06 Sổ Nhật ký thu tiền S03a1-DN
07 Sổ Nhật ký chi tiền S03a2-DN
08 Sổ Nhật ký mua hàng S03a3-DN
09 Sổ Nhật ký bán hàng S03a4-DN
10 Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) S03b-DN
11 Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê Gồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10

– Bảng kê từ số 1 đến số 11

S04-DN 

S04a-DN

S04b-DN

12 Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ) S05-DN
13 Bảng cân đối số phát sinh S06-DN
14 Sổ quỹ tiền mặt S07-DN
15 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt S07a-DN
16 Sổ tiền gửi ngân hàng S08-DN
17 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S10-DN
18 Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S11-DN
19 Thẻ kho (Sổ kho) S12-DN
20 Sổ tài sản cố định S21-DN
21 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng S22-DN
22 Thẻ Tài sản cố định S23-DN
23 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) S31-DN
24 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ S32-DN
25 Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ S33-DN
26 Sổ chi tiết tiền vay S34-DN
27 Sổ chi tiết bán hàng S35-DN
28 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh S36-DN
29 Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ S37-DN
30 Sổ chi tiết các tài khoản S38-DN
31 Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh S41a-DN
32 Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết S41b-DN
33 Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh S42a-DN
34 Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết S42b-DN
35 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu S43-DN
36 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ S44-DN
37 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán S45-DN
38 Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh S51-DN
39 Sổ chi phí đầu tư xây dựng S52-DN
40 Sổ theo dõi thuế GTGT S61-DN
41 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S62-DN
42 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S63-DN
 43 Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp
Danh mục sổ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán