Mẫu bảng kê cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN

Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN – Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chú ý: Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN này thay thế cho mẫu 05-1/BK-TNCN theo Thông tư 156 (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015)

Phụ lục
BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN
THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO BIỂU LŨY TIẾN TỪNG PHẦN
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..
[02] Tên người nộp thuế:………………………………..………

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………

[05] Mã số thuế:

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Họ và tên Mã số thuế Số CMND/ Hộ chiếu Cá nhân uỷ quyền quyết toán thay Thu nhập chịu thuế Các khoản giảm trừ Thu nhập tính thuế Số thuế TNCN đã khấu trừ Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT Chi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế
Tổng số Trong đó: TNCT được giảm thuế Số lượng NPT tính giảm trừ Tổng số tiền  giảm trừ gia cảnh Từ thiện, nhân đạo, khuyến học Bảo hiểm được trừ Quĩ hưu trí tự nguyện được trừ Tổng số thuế phải nộp Số thuế đã nộp thừa Số thuế còn phải nộp
Làm việc trong KKT Theo Hiệp định
[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
1
2
Tổng [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]

(KKT: Khu kinh tế; TNCN: thu nhập cá nhân; NPT: người phụ thuộc)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………..
Chứng chỉ hành nghề số:………
…,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu bảng kê cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán