Mẫu bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN

Mẫu bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN

BẢNG KÊ
GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân  mẫu số 02/QTT-TNCN )
[01] Kỳ tính thuế: Năm ……. (Từ tháng …/… đến tháng…/)
      [03] Mã số thuế:

[02] Tên người nộp thuế:………………
[04] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ………………………

  [05] Mã số thuế:

[06] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng):..…………………
[07] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………….

    [08] Mã số thuế:
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
I.                   Người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ chiếu
STT Họ và tên Ngày sinh Mã số thuế Quốc tịch Số CMND/ Hộ chiếu Quan hệ với người nộp thuế Thời gian được tính giảm trừ trong năm
Từ tháng Đến tháng
[09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
1
2
3
II.                Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế Thời gian được tính giảm trừ trong năm
Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/
Huyện
Phường/
Từ tháng Đến tháng
[18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
1
2

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………..
Chứng chỉ hành nghề số:………
…,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán