Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN

Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính

Chú ý: Mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN này thay thế cho mẫu 05-3/BK-TNCN theo Thông tư 156 (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015)

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)
[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………..…………………………………..

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

 

STT Họ và tên người nộp thuế MST của người nộp thuế Họ và tên người phụ thuộc Ngày sinh người phụ thuộc MST của người phụ thuộc Quốc tịch người phụ thuộc CMND/ Hộ chiếu của người phụ thuộc Quan hệ với người nộp thuế Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc (Nếu người phụ thuộc không có MST, CMND và Hộ chiếu) Thời gian tính giảm trừ
Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường / Xã Từ tháng Đến tháng
[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
1
2
3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……………
Chứng chỉ hành nghề số:………..
…,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán tổng hợp Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán