Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội Mẫu số 11-LĐTL

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 11-LĐTL theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính

Đơn vị:……………..
Mẫu số 11 – LĐTL
Bộ phận:………….. (Ban hành theo theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính )

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng … năm …

Số      Ghi Có Tài khoản TK 334 – Phải trả người lao động TK 338 – Phải trả, phải nộp khác  

TK 335

TT Đối tượng sử dụng (Ghi

Nợ các Tài khoản)

 

Lương

Các khoản khác Cộng Có

TK 334

Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm

y tế

Cộng Có TK 338 (3382,3383,

3384)

Chi phí phải trả Tổng cộng
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

 

 

 

TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp

– Phân xưởng (sản phẩm)
– ………………………………..
– Phân xưởng (sản phẩm)
– ……………………………….

2 TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công

– ………………………………

3 TK 627- Chi phí sản xuất chung

– Phân xưởng (sản phẩm)
– ……………………………….
– Phân xưởng (sản phẩm)
– ……………………………….

4 TK 641- Chi phí bán hàng
5 TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp
6 TK 242- Chi phí trả trước
7 TK 335- Chi phí phải trả
8 TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang
9 TK 334- Phải trả người lao động
10 TK 338- Phải trả, phải nộp khác
11 …………………………………………….
Cộng:

Ngày …… tháng ….. năm …

 

Người lập bảng Kế toán trưởng

 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Tải Về

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội Mẫu số 11-LĐTL
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán