Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu số 06-LĐTL mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu 06-LĐTL mới nhất 2017 theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính

Nội dung cơ bản của bảng thanh toán tiền làm thêm giờ như sau, mời các bạn cùng tham khảo tại đây:

 Đơn vị:…………………… Mẫu số: 06-LĐTL 
 Địa chỉ:……………………  (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTCngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng…………….năm…………..

Số:…………………..

STT Họ và tên Hệ số lương Hệ số phụ cấp chức vụ Cộng hệ số Tiền lương tháng Mức lương Làm thêm ngày làm việc Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật Làm thêm ngày lễ, tết Làm thêm buổi đêm Tổng cộng tiền Số ngày nghỉ bù Số tiền thực được thanh toán Người nhận tiền ký tên
Ngày Giờ Số giờ Thành tiền Số giờ Thành tiền Số giờ Thanh toán Số giờ Thành tiền Số giờ Thành tiền
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C
Cộng x x x x x x x x x x x x

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………………

(Kèm theo………..chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng …….năm……..)

Ngày…………tháng………..năm………..

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Tải về

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu số 06-LĐTL mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán