Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu số 07-LĐTL mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu 07-LĐTL năm 2017 theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính

Nội dung cơ bản của bảng thanh toán tiền thuê ngoài – Mẫu số 07 – LĐTL như sau:

Mẫu 1: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ……………………………

Bộ phận: …………………………

Mẫu số 07- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Số: ……………………

Họ và tên người thuê: ………………………………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): …………………………………………………………………………………

Đã thuê những công việc sau để: ……………………………….. tại địa điểm ………………………… từ ngày ……/……./…… đến ngày ……/……/…..

STT Họ và tên người được thuê Địa chỉ hoặc số CM/Thẻ căn cước Nội dung hoặc tên công việc thuê Số công hoặc khối lượng công việc đã làm Đơn giá thanh toán Thành tiền Tiền thuế khấu trừ Số tiền còn lại được nhận Ký nhận
A B C D 1 2 3 4 5 = 3 – 4 E
Cộng

Đề nghị ………………………………………………….. cho thanh toán số tiền: ………………

Số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………….

(Kèm theo ……. chứng từ kế toán khác)

Ngày…..tháng…..năm….
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số 07-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Số:…………………..

Họ và tên người thuê:…………………………………………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………

Đã thuê những công việc sau để:………..…………. tại địa điểm ……………từ ngày…/…/… đến ngày…/…/….

STT Họ và tên người được thuê Địa chỉ hoặc số CM Nội dung hoặc tên công việc thuê Số công hoặc khối lượng công việc đã làm Đơn giá thanh toán Thành tiền Tiền thuế khấu trừ Số tiền còn lại được nhận Ký nhận
A B C D 1 2 3 4 5 = 3 – 4 E
Cộng

Đề nghị………………………………….. cho thanh toán số tiền:……………………………………..

Số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………..………………….

(Kèm theo ………………. chứng từ kế toán khác)

Ngày …… tháng …… năm …….

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu số 07-LĐTL mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán