Mẫu báo cáo kết quả hoạt động mới nhất – Mẫu B02/BCTC

Mẫu B02/BCTC – Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động là mẫu báo cáo dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu trong bộ báo cáo tài chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

 Nội dung của Báo cáo kết quả hoạt động

Tên cơ quan cấp trên:……….

Đơn vị báo cáo:…………..

Mẫu B02/BCTC

(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Năm……………..

Đơn vị tính:

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
A B C D 1 2
I Hoạt động hành chính, sự nghiệp
1 Doanh thu (01=02+03+04) 01
a. Từ NSNN cấp 02
b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 03
c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 04
2 Chi phí (05=06+07+08) 05
a. Chi phí hoạt động 06
b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 07
c. Chi phí hoạt động thu phí 08
3 Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05) 09
II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ
1 Doanh thu 10
2 Chi phí 11
3 Thặng dư/thâm hụt (12=10-11) 12
III Hoạt động tài chính
1 Doanh thu 20
2 Chi phí 21
3 Thặng dư/thâm hụt (22=20-21) 22
IV Hoạt động khác
1 Thu nhập khác 30
2 Chi phí khác 31
3 Thặng dư/thâm hụt (32=30-31) 32
V Chi phí thuế TNDN 40
VI Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40) 50
1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính 51
2 Phân phối cho các quỹ 52
3 Kinh phí cải cách tiền lương 53
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày… tháng… năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Download 

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động mới nhất – Mẫu B02/BCTC
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán