Mẫu Báo cáo tình hình tài chính mới nhất – Mẫu B01/BCTC

Mẫu B01/BCTC – Mẫu Báo cáo tình hình tài chính là mẫu báo cáo dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu trong bộ báo cáo tài chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

Nội dung của Báo cáo tình hình tài chính

Tên cơ quan cấp trên:……….

Đơn vị báo cáo:………………

Mẫu B01/BCTC

(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày…… tháng ….. năm …….

Đơn vị tính:

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
A B C D 1 2
TÀI SẢN
I Tiền 01
II Đầu tư tài chính ngắn hạn 05
III Các khoản phải thu 10
1 Phải thu khách hàng 11
2 Trả trước cho người bán 12
3 Phải thu nội bộ 13
4 Các khoản phải thu khác 14
IV Hàng tồn kho 20
V Đầu tư tài chính dài hạn 25
VI Tài sản cố định 30
1 Tài sản cố định hữu hình 31
– Nguyên giá 32
– Khấu hao và hao mòn lũy kế 33
2 Tài sản cố định vô hình 35
– Nguyên giá 36
– Khấu hao và hao mòn lũy kế 37
VII Xây dựng cơ bản dở dang 40
VIII Tài sản khác 45
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (50= 01+05+10+20+25+30+40+45) 50
NGUỒN VỐN
I Nợ phải trả 60
1 Phải trả nhà cung cấp 61
2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62
3 Phải trả nội bộ 63
4 Phải trả nợ vay 64
5 Tạm thu 65
6 Các quỹ đặc thù 66
7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67
8 Nợ phải trả khác 68
II Tài sản thuần 70
1 Nguồn vốn kinh doanh 71
2 Thặng dư / thâm hụt lũy kế 72
3 Các quỹ 73
4 Tài sản thuần khác 74
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (80=60+70) 80
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên) Lập, ngày… tháng… năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu Báo cáo tình hình tài chính mới nhất – Mẫu B01/BCTC
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán