Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành mới nhất

Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo của chủ đầu tư về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi phí dự án khi dự án hoàn thành. Bao gồm số vốn đầu tư, số chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, giá trị tài sản….. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành như sau:

Mẫu số: 01/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………

Tên công trình, hạng mục công trình: ………………………………………………………………….

Chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………………..

Cấp quyết định đầu tư: …………………………………………………………………………………….

Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………………

Quy mô công trình: Được duyệt: …………………………. Thực hiện: …………………………….

Tổng mức đầu tư được duyệt: …………………………………………………………………………..

Thời gian khởi công – hoàn thành: ………………………… Được duyệt: ………………………….

Thực hiện: …………………………………………………………………………………………………….

I/ Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Tên nguồn vốn Theo quyết định đầu tư Thực hiện
Kế hoạch Đã thanh toán
1 2 3 4
Tổng cộng
– Vốn NSNN

– Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

– Vốn TD Nhà nước bảo lãnh

– Vốn ĐTPT của đơn vị

– …

II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

STT Nội dung chi phí Dự toán được duyệt Đề nghị quyết toán Tăng, giảm so với dự toán
1 2 3 4 5
Tổng số
1 Bồi thường, hỗ trợ, TĐC
2 Xây dựng
3 Thiết bị
4 Quản lý dự án
5 Tư vấn
6 Chi khác

III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: ………………………………………..

2. Chi phí không tạo nên tài sản: …………………………………………………………………….

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

STT Nhóm Giá trị tài sản (đồng)
Tổng số
1 Tài sản dài hạn (cố định)
2 Tài sản ngắn hạn

V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán

1- Tình hình thực hiện dự án:

– Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

– Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

– Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3- Kiến nghị: …………………………………………………………………………………………….

……, ngày….tháng….năm….
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán