Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL mới nhất

Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL mới nhất năm 2017 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………
Mã số thuế:………………………………………… …… Ký hiệu: Số:

PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ
Liên 1: Lưu
Ngày………tháng………. năm………

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ……      Ngày……..tháng……. năm………
của ……………với (tổ chức, cá nhân)…………MST:………
Họ tên  người vận chuyển:  ……………       Hợp đồng số:…..
Phương tiện vận chuyển: …………………………………
Xuất tại kho:  ………………………………………………..
Nhập tại kho: …………………………………………….

STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa) Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Tổng cộng:

 

Người nhận hàng Người lập Thủ kho xuất Người vận chuyển Thủ kho nhập
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:

Liên 1: Lưu
Liên 2: Giao cho đại lý bán hàng
Liên 3: Nội bộ

Xem thêm các mẫu hóa đơn khác 

Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán