Mẫu quyết định tăng lương mới nhất cho nhân viên

Mẫu quyết định tăng lương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
Địa danh, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..

–  Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập Công ty ………………;
–  Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………….;
–  Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;
–  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).
Điều 2:  Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: 

  • Tổng Giám đốc
  • Như Điều 2
  • Lưu HS, HC

Các bạn làm kế toán chú ý: nếu các bạn muốn làm quyết định tăng lương này để lấy thêm chi phí tiền lương cho doanh nghiệp thì các bạn phải để ý đến Doanh thu – lợi nhuận của công ty. TỶ lệ lương tăng phải phù hợp, không thể tăng lương nhanh hay nhiều hơn so với tăng lợi nhuận.

Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp học kế toán thực hành như :

=> Lớp học kế toán thuế

=> Lớp học kế toán excel

=> Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu

=> Lớp học kế toán cho người đi làm

Mẫu quyết định tăng lương mới nhất cho nhân viên
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán