Các hành vi vi phạm hành chính về thuế theo TT 166/2013/TT-BTC

Theo Khoản 3 điều 1 Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Các hành vi vi phạm hành chính về thuế bao gồm:

a) Hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế:

– Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế gồm:
+ Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định;
+ Hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế;
+ Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định;
+ Hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;
+ Hành vi vi phạm trong việc chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

– Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn.
– Hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

b) Hành vi vi phạm hành chính về thuế của tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan:

– Hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế;
– Hành vi không thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
– Hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; tài khoản của người nộp thuế nợ thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế.

Các hành vi vi phạm hành chính về thuế theo TT 166/2013/TT-BTC
5 (100%) 6 votes
khuyến mại kế toán