Các mức phạt vi phạm quy định về sổ kế toán hiện nay

Những quy định về các mức phạt vi phạm quy định về sổ kế toán như: Lập sổ kế toán không đầy đủ các nội dung, không đúng nguyên tắc, Mở sổ kế toán không đúng nguyên tắc, Ghi sổ, khóa sổ kế toán không kịp thời…cụ thể như sau:

MỨC PHẠTHÀNH VI
Phạn Cảnh cáo hoặc phạt từ 500.000 – 1.000.000– Lập sổ kế toán không đầy đủ các nội dung theo quy định như: không ghi tên đơn vị kế toán, tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khoá sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai giữa các trang trên sổ kế toán;
– Ghi sổ kế toán không đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định;
– Vi phạm các quy định về ghi sổ kế toán như ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;
– Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán và thực hiện các thủ tục pháp lý sau khi in sổ ra giấy trong trường hợp thực hiện kế toán trên máy vi tính.
Phạt từ 3.000.000 – 5.000.000Mở sổ kế toán không theo đúng nguyên tắc chung của một trong các hình thức sổ kế toán theo quy định;
– Ghi sổ kế toán không tuân thủ phương pháp quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;
– Ghi sổ, khóa sổ kế toán không kịp thời theo quy định;
– Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định.
Phạt từ 5.000.000 – 10.000.000– Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán;
Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;
– Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khoá sổ;
Không thực hiện việc khoá sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật về kế toán quy định phải khoá sổ kế toán;
Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khoá sổ trên máy vi tính đối với các loại sổ phải in theo quy định, hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in sổ.
Phạt từ 20.000.000 – 30.000.000 – Mở sổ kế toán ngoài hệ thống sổ kế toán chính thức của đơn vị;
– Giả mạo sổ kế toán;
– Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo sổ kế toán;
– Cố ý để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị hoặc tài sản có liên quan đến đơn vị;
– Huỷ bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán.

Ngoài ra: Tịch thu sổ kế toán đối với vi phạm: Mở sổ kế toán ngoài hệ thống sổ kế toán chính thức của đơn vị, Giả mạo sổ kế toán.

Xem thêm các mức xử phạt vi phạm thuế

Các mức phạt vi phạm quy định về sổ kế toán hiện nay
5 (100%) 1 vote
khuyến mại kế toán