Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT và thuế suất 0% mới nhất

Bài viết này lopketoan.com xin hướng dẫn cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0% và cách phân biệt hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%

Lưu ý: 3 Trường hợp này có 1 điểm chung đó là: Thuế GTGT đầu ra (tức là thuế GTGT phải nộp) là không có/bằng không.

1. Trường hợp nào thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

a. Hóa đơn KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:

– Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
(theo khoản 7 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013)
Xem thêm: Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

b. Hóa đơn CHỊU THUẾ SUẤT 0%:

– Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
(theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013)
Xem thêm: Đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0%

c. Hóa đơn KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:
– Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
(theo khoản 11 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013)
Xem thêm: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

2. Cách kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK:

Chú ý: Vì phần mềm HTKK 3.4.1 mới nhất hiện nay đã bỏ PL 01, 02 nên các bạn sẽ phải kê khai trực tiếp trên Tờ khai 01/GTGT nhé.

2.1. Khai GTGT thuế đầu vào: (Bên mua)

a. Hóa đơn KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:

– Vì hóa đơn không có thuế GTGT nên các bạn chỉ cần kê khai: Số tiền giá trị hàng hóa, dịch vụ vào Chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT

b. Hóa đơn CHỊU THUẾ SUẤT 0%:

– Vì hóa đơn này thuế suất 0% nên các bạn chỉ cần kê khai Số tiền giá trị hàng hóa, dịch vụ vào Chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT

c. Hóa đơn Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

– Vì hóa đơn này Không phải tính nộp thuế nên các bạn chỉ cần kê khai Số tiền giá trị hàng hóa, dịch vụ vào Chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT


2.2. Khai thuế GTGT đầu ra: (
Bên bán)

a. Hóa đơn KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:

– Kê khai vào Chỉ tiêu 26 trên tờ khai 01/GTGT

b. Hóa đơn CHỊU THUẾ SUẤT 0%:

– Kê khai vào Chỉ tiêu 29 trên tờ khai 01/GTGT

c. Hóa đơn Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

– Kê khai vào Chỉ tiêu 32a trên tờ khai 01/GTGT

3. Cách viết hóa đơn:

a. Hóa đơn KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:
– Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, Dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch chéo

b. Hóa đơn CHỊU THUẾ SUẤT 0%:
– Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất viết là0%, số thuế GTGT là 0.

c. Hóa đơn Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
– Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT và thuế suất 0% mới nhất
5 (100%) 10 votes
khuyến mại kế toán