Cách lập sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ được dùng để theo dõi tình hình thanh toán bằng ngoại tệ cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ. Sau đây là hướng dẫn cách lập sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

 Cách lập sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

Sổ chi tiết theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

– Cột A: Ghi ngày, tháng kế toán ghi sổ;

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;

– Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;

– Cột 1: Ghi tỷ giá ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam;

– Cột 2: Ghi số tiền ngoại tệ (Nguyên tệ) phát sinh bên Nợ;

– Cột 3: Ghi số tiền ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam;

– Cột 4: Ghi số tiền phát sinh bên Có: Số tiền bằng ngoại tệ;

– Cột 5: Ghi số phát sinh bên Có: Số tiền bằng ngoại tệ đã quy đổi ra đồng Việt Nam;

– Cột 6, 8: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ sau mỗi nghiệp vụ thanh toán;

– Cột 7, 9: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ đã được quy đổi ra đồng Việt Nam sau mỗi nghiệp vụ thanh toán.

Cách lập sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán