Cách trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

Trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, thường áp dụng với máy móc, thiết bị..

Công thức tính mức trích khấu hao theo năm như sau:
Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.
Để xác định được thời gian trích khấu hao của TSCĐ các bạn phải dựa vào khung khấu hao tài sản cố định trong phụ lục của thông tư số 45/2013/TT-BTC.
– Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định.
–  Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó.
Chú ý: Đối với tài sản cố định các bạn đưa vào sử dụng từ ngày nào thì chúng ta được trích khấu hao đưa vào chi phí từ ngày đó. Vì vậy để lấy chính xác chi phí khấu hao tài sản cố định các bạn tách ra số ngày sử dụng thực tế trong tháng.

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán