Hướng dẫn cách viết tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI mới nhất

Bài viết này lopketoan.com xin hướng dẫn cách viết tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI bàn hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Nghị định 139/2016/NĐ-CP

– Chú ý: Từ ngày 1/1/2017 các bạn sẽ phải sử dụng Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP nhé (Mẫu 01/MBAI theo TT 156 sẽ áp dụng đến ngày 31/12/2016 nhé)
– Các bạn có thể làm trực tiếp trên phần mềm HTKK, hoặc làm trực tuyển trên trang website của Tổng cục thuế là: Nhantokhai.

Lưu ý: Năm 2017 Tiểu mục thuế môn bài đã thay đổi, cụ thể như sau:

cách tập tờ khai thuế môn bài

– Dưới đây Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách viết cả 2 mẫu, áp dụng 2 thời điểm khác nhau cụ thể như sau:

1. Cách viết Tờ khai thuế môn bài theo TT 156 (đến ngày 31/12/2016)

CỘNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp – T do – Hạnh phúc
—————————————–
TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính thuế: năm ….2017….
[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Người np thuế :……Công ty A………….
[05] Mã số thuế: …..018766544………..
[06] Địa chỉ:  …….Thanh XUân………..
[07] Quận/huyện: .Thanh Xuan.. [08] Tỉnh/Thành phố: ..Hà Nội.
– Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, thì phải nộp thuế tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi tên, địa chỉ theo tên chi nhánh.
[09] Điện thoại: …….. [10] Fax: ………. [11] Email: …..

Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nếu bạn là kế toán cho công ty thì bỏ qua phần này:
[12] Đi lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….
[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..
* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

– Nếu DN trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

Đơn v tin: Đng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn đăng ký, mc thu nhập bình quân tháng Bậc môn bài Mức thuế môn bài
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Người np thuế môn bài
………….Ghi tên Công ty………
[22]
Ghi theo quy định bên trên
VD:
2863
Ghi vốn đăng ký trên GPĐKKD.
VD: 1.800.000
Ghi số bậc thuế môn bài. VD: Bậc 2 Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp. VD: 2.000.000
2
Đơn v trc thuc hch toán ph thuc cùng đa phương
(ghi rõ tên, địa chỉ)
………………. ghi các chi nhánh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (Riêng ở Hà Nội và TP HCM là cùng quận)………………..
[23]
 Ghi số tiền môn bài phải nộp
3 Tổng s thuế môn bài phi nộp [24] Ghi tổng: 2.000.000
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐI LÝ THU
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
  ….,Ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NP THU hoc
ĐI DIN HP PHÁP CA NGƯỜI NP THU
(Ký, ghi rõ h tên, chc v  và đóng du (nếu có))

2.  Cách viết Tờ khai lệ phí Môn bài theo NĐ 139 (Có hiệu lực 1/1/2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính lệ phí: năm…2017

[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ
[04] Người nộp lệ phí: …………Công ty A…….
[05] Mã số thuế: ……….05634534……………
[06] Địa chỉ: …… Xuân Thủy…………….
[07] Quận/huyện:…Cầu giấy… [08] Tỉnh/Thành phố: ….Hà Nội…
[09] Điện thoại:…  [10] Fax: ………… [11] Email: ……..
[12] Đại lý thuế (nếu có): ..Dành cho đơn vị làm dịch vụ đại lý thuế.
[13] Mã số thuế: ………………………………………………………..
[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………
[15] Quận/huyện: …………………[16] Tỉnh/Thành phố: ………………
[17] Điện thoại: ……………… [18] Fax: ………… [19] Email: ……………
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ………………… ngày ……………………………
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài
Công ty A
[22] 1.800.000 2.000.000
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)
ghi các chi nhánh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (Riêng ở Hà Nội và TP HCM là cùng quận).
[23]
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24] 2.000.000
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Rate this post
khuyến mại kế toán