Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng

Hiện tại thì đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý được áp dụng cho những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước tiền kề < 20 tỷ. Những doanh nghiệp mới thành lập và có tổng doanh thu > 20 tỷ thì kê khai thuế GTGT theo tháng

Nhưng từ ngày 15/11/2014 theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính thì việc xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng đã thay đổi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

– Những DN có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề < 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo quý.

Chú ý: Những DN mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
– Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
a. Cách xác định doanh thu:

– Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý như sau:
– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).
– Nếu DN kê khai thuế GTGT tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

b. Kê khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang kê khai theo tháng:

– Nếu DN đủ điều kiện (tức là doanh thu > 50 tỷ) và thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang kê khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 07/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC).
– Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Lưu ý: DN có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý để thực hiện khai thuế.

2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:

– Những DN có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng.

3. Thời kỳ khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng:

– Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.
– Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.
– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.
– Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế thuế theo quý trước ngày 15/11/2014 thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng
4 (80%) 6 votes
khuyến mại kế toán