Sổ cái dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ – Mẫu S02c-H

Mẫu S02c-H: Sổ cái dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ là mẫu dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu Sổ cái dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

 Nội dung của Mẫu S02c-H: Sổ cái

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S02c-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Năm: ………………………..

Tài khoản:…………………..

Ngày, tháng ghi sổChứng từ ghi sổDiễn giảiSố hiệu
tài khoản đối ứng
Số tiềnGhi chú
Số hiệuNgày thángNợ
ABCDE12F
– Số dư đầu năm

– Điều chỉnh số dư đầu năm

– Số phát sinh trong tháng
– Cộng số phát sinh thángxx
– Số dư cuối thángxx
– Cộng luỹ kể từ đầu nămxx

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ……………………………………….

NGƯỜI LẬP S

(Ký, họ tên)

K TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Sổ cái dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ – Mẫu S02c-H
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán