Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm – Mẫu S55-H

Mẫu S55-H – Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu dùng để theo dõi các khoản thuế VAT được miễn giảm của đơn vị. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

 Nội dung của Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S55-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM

Năm: ………………..

Chứng từDiễn giảiSố thuế GTGT được miễn giảmSố thuế GTGT đã miễn giảm
Số hiệuNgày, tháng
ABC12
Số dư đầu năm
Điều chỉnh số dư đầu năm
Cộng phát sinh tháng
Cộng luỹ kế từ đầu năm
Số dư cuối năm

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …………………………………………..

NGƯỜI LẬP SỔ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng… năm……….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm – Mẫu S55-H
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán