Danh mục sổ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất

Danh mục sổ kế toán ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp của Bộ Tài chính bao gồm: Nhật ký – Sổ Cái, chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ nhật ký chung…… Mời các bạn tham khảo và tải về.

Số TTTên sổKý hiệu
01Nhật ký – Sổ CáiS01-DN
02Chứng từ ghi sổS02a-DN
03Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổS02b-DN
04Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)S02c1-DN

S02c2-DN

05Sổ Nhật ký chungS03a-DN
06Sổ Nhật ký thu tiềnS03a1-DN
07Sổ Nhật ký chi tiềnS03a2-DN
08Sổ Nhật ký mua hàngS03a3-DN
09Sổ Nhật ký bán hàngS03a4-DN
10Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)S03b-DN
11Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê Gồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10

– Bảng kê từ số 1 đến số 11

S04-DN 

S04a-DN

S04b-DN

12Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ)S05-DN
13Bảng cân đối số phát sinhS06-DN
14Sổ quỹ tiền mặtS07-DN
15Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặtS07a-DN
16Sổ tiền gửi ngân hàngS08-DN
17Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS10-DN
18Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS11-DN
19Thẻ kho (Sổ kho)S12-DN
20Sổ tài sản cố địnhS21-DN
21Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụngS22-DN
22Thẻ Tài sản cố địnhS23-DN
23Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)S31-DN
24Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệS32-DN
25Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệS33-DN
26Sổ chi tiết tiền vayS34-DN
27Sổ chi tiết bán hàngS35-DN
28Sổ chi phí sản xuất, kinh doanhS36-DN
29Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụS37-DN
30Sổ chi tiết các tài khoảnS38-DN
31Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanhS41a-DN
32Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kếtS41b-DN
33Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanhS42a-DN
34Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kếtS42b-DN
35Sổ chi tiết phát hành cổ phiếuS43-DN
36Sổ chi tiết cổ phiếu quỹS44-DN
37Sổ chi tiết đầu tư chứng khoánS45-DN
38Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanhS51-DN
39Sổ chi phí đầu tư xây dựngS52-DN
40Sổ theo dõi thuế GTGTS61-DN
41Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lạiS62-DN
42Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảmS63-DN
 43Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp
Danh mục sổ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán