Cách hạch toán tài khoản 3332 thông tư 133 – Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 3332 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133… Read More

Cách hạch toán tài khoản 333 thông tư 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 333 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước. => Hệ thống tài khoản theo thông… Read More

Cách hạch toán tài khoản 331 theo thông tư 133 – Phải trả cho người bán

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 331 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Phải trả cho người bán. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 => Lớp… Read More

Cách hạch toán tài khoản 229 theo thông tư 133 – Dự phòng tổn thất tài sản

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 229 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Dự phòng tổn thất tài sản. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133… Read More

Cách hạch toán tài khoản 2294 thông tư 133 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 2294 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. => Hệ thống tài khoản theo thông tư… Read More

Cách hạch toán tài khoản 2292 thông tư 133 – Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 2292 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác. => Hệ thống tài khoản… Read More