Sơ đồ tài khoản 136 theo thông tư 200 – Phải thu nội bộ

Sơ đồ kế toán tài khoản 136 – “Phải thu nội bộ” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Thông tư này… Read More