Cách hạch toán t ài khoản 421 thông tư 133 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 421 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. => Hệ thống tài khoản theo thông tư… Read More

Cách hạch toán tài khoản 418 thông tư 133 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 418 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu. => Hệ thống tài khoản theo thông tư… Read More

Cách hạch toán tài khoản 411 thông tư 133 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 411 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Vốn đầu tư của chủ sở hữu. => Hệ thống tài khoản theo thông tư… Read More

Cách hạch toán tài khoản 356 thông tư 133 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 356 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. => Hệ thống tài khoản theo thông… Read More

Cách hạch toán tài khoản 353 theo Thông tư 133 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 353 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Quỹ khen thưởng, phúc lợi. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 => Lớp… Read More

Cách hạch toán tài khoản 352 theo thông tư 133 – Dự phòng phải trả

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 352 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Dự phòng phải trả. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 => Lớp học… Read More

Cách hạch toán tài khoản 338 thông tư 133 -­ Phải trả, phải nộp khác

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 338 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Phải trả, phải nộp khác. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 => Lớp… Read More