Sơ đồ tài khoản 138 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Phải thu khác

Tiếp theo mục sơ đồ tài khoản theo thông tư 200. bài này lopketoan.com xin gửi tới các bạn Sơ đồ tài khoản 138 – “Phải thu khác” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014 => Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 => Cách hạch… Read More

Sơ đồ tài khoản 131 theo Thông tư 200 – Phải thu khách hàng

Tiếp theo mục sơ đồ tài khoản theo thông tư 200. bài này lopketoan.com xin gửi tới các bạn Sơ đồ tài khoản 131 – “Phải thu khách hàng” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014 => Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 => Cách… Read More

Sơ đồ tài khoản 128 theo thông tư 200 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiếp theo mục sơ đồ tài khoản theo thông tư 200. bài này lopketoan.com xin gửi tới các bạn Sơ đồ tài khoản 128 – “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014 => Hệ thống tài khoản theo… Read More

Sơ đồ tài khoản 121 theo thông tư 200 – Chứng khoán kinh doanh

Tiếp theo mục sơ đồ tài khoản theo thông tư 200. bài này lopketoan.com xin gửi tới các bạn Sơ đồ tài khoản 121 – “Chứng khoán kinh doanh” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014 => Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 => Cách… Read More

Sơ đồ tài khoản 113 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Tiền đang chuyển

Tiếp theo mục sơ đồ tài khoản theo thông tư 200. bài này lopketoan.com xin gửi tới các bạn Sơ đồ tài khoản 113 – “Tiền đang chuyển” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014 => Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 => Cách hạch… Read More

Sơ đồ tài khoản 112 theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Tiền gửi ngân hàng

Tiếp theo mục sơ đồ tài khoản theo thông tư 200. bài này lopketoan.com xin gửi tới các bạn Sơ đồ tài khoản 112 – “Tiền gửi ngân hàng” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014 => Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 => Cách… Read More

Sơ đồ tài khoản 111 theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Tiền mặt

Tiếp theo mục sơ đồ tài khoản theo thông tư 200. bài này lopketoan.com xin gửi tới các bạn Sơ đồ tài khoản 111 – “Tiền mặt” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014 => Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 => Cách hạch… Read More