Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017 dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006.

Số TTSố hiệu tài khoảnTên tài khoản
Cấp 1Cấp 2
1234

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

01111Tiền mặt
 1111Tiền Việt Nam
 1112Ngoại tệ
02112Tiền gửi Ngân hàng
 1121Tiền Việt Nam
 1122Ngoại tệ
03121Chứng khoán kinh doanh
04128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 1281Tiền gửi có kỳ hạn
 1288Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
05131Phải thu của khách hàng
06133Thuế GTGT được khấu trừ
 1331Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ
 1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
07136Phải thu nội bộ
 1361Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
 1368Phải thu nội bộ khác
08138Phải thu khác
 1381Tài sản thiếu chờ xử lý
 1386Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
 1388Phải thu khác
09141Tạm ứng
10151Hàng mua đang đi đường
11152Nguyên liệu, vật liệu
12153Công cụ, dụng cụ
13154Chi phí sản xuất kinh, doanh dở dang
14155Thành phẩm
15156Hàng hoá
16157Hàng gửi đi bán
17211Tài sản cố định
 2111Tài sản cố định hữu hình
 2112Tài sản cố định thuê tài chính
 2113Tài sản cố định vô hinh
18214Hao mòn tài sản cố định
 2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
 2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
 2143Hao mòn TSCĐ vô hình
 2147Hao mòn bất động sản đầu tư
19217Bất động sản đầu tư
20228Đầu tư góp vào đơn vị khác
 2281Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
 2288Đầu tư khác
21229Dự phòng tổn thất tài sản
 2291Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
 2292Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
 2293Dự phòng phải thu khó đòi
 2294Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
22241Xây dựng cơ bản dở dang
2411Mua sắm TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa lớn TSCĐ
23242Chi phí trả trước
 

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

24331Phải trả cho người bán
25333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 3331Thuế giá trị gia tăng phải nộp
 33311Thuế GTGT đầu ra
 33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu
 3332Thuế tiêu thụ đặc biệt
 3333Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
 3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
 3335Thuế thu nhập các nhân
 3336Thuế tài nguyên
 3337Thuế nhà đất, tiền thuê đất
 3338Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuê khác
 33381Thuế bảo vệ môi trường
 33382Các loại thuế khác
 3339Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
26334Phải trả người lao động
27335Chi phí phải trả
28336Phải trả nội bộ
 3361Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
 3368Phải trả nội bộ khác
29338Phải trả, phải nộp khác
 3381Tài sản thừa chờ giải quyết
 3382Kinh phí công đoàn
 3383Bảo hiểm xã hội
 3384Bảo hiểm y tế
 3385Bảo hiểm thất nghiệp
 3386Nhận ký quỹ, ký cược
 3387Doanh thu chưa thực hiện
 3388Phải trả, phải nộp khác
30341Vay và nợ thuê tài chính
 3411Các khoản đi vay
 3412Nợ thuê tài chính
31352Dự phòng phải trả
 3521Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá
 3522Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
 3524Dự phòng phải trả khác
32353Quỹ khen thưởng phúc lợi
 3531Quỹ khen thưởng
 3532Quỹ phúc lợi
 3533Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định
 3534Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
33 356Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 3561Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 3562Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
 

 CÁC TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

34411Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 4111Vốn góp của chủ sở hữu
 4112Thặng dư vốn cổ phần
 4118Vốn khác
35413Chênh lệch tỷ giá hối đoái
36418Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
37419Cổ phiếu quỹ
38421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 4211Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
 4212Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
  

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

39511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 5111Doanh thu bán hàng hoá
 5112Doanh thu bán thành phẩm
 5113Doanh thu cung cấp dịch vụ
 5118Doanh thu khác
40515Doanh thu hoạt động tài chính
 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

41611Mua hàng
42631Giá thành sản xuất
43632Giá vốn hàng bán
44635Chi phí tài chính
45642Chi phí quản lý kinh doanh
 6421Chi phí bán hàng
 6422Chi phí quản lý doanh nghiệp
 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

46711Thu nhập khác
 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

47811Chi phí khác
48821Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 

TÀI KHOẢN XẤC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

49911Xác định kết quả kinh doanh
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán