Mẫu bản cam kết mẫu số 02/CK-TNCN năm 2017 theo TT 92

Mẫu bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư  92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính

Chú ý: Từ ngày 30/7/2015 thì các bạn phải làm theo Mẫu 02/CK-TNCN Bản cam kết – Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN. Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thay thế cho mẫu cam kết 23 theo Thông tư 156

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)
Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)…………………..
1. Tên tôi là: …………….……………
2. Mã số thuế:

3. Số CMND/hộ chiếu :……….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: …………..
4. Địa chỉ cư trú:……………..……………………
5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………
Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng (ghi bằng chữ…………) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……….
CÁ NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu bản cam kết mẫu số 02/CK-TNCN năm 2017 theo TT 92
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán