Mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09-TT mới nhất năm 2017

Mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09-TT mới nhất năm 2017 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 09 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG KÊ CHI TIỀN
Ngày …tháng …năm ….

Họ và tên người chi: …………………………………………………………..
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………….
Chi cho công việc: …………………………………………………………….

STTChứng từNội dung chiSố tiền
Số hiệuNgày, tháng
ABCD1
Cộng

Số tiền băng chữ: …………………………………………………….
(Kèm theo …. chứng từ gốc).

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp hoc ke toan thuc hanh Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09-TT mới nhất năm 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán