Mẫu bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản – Mẫu 01/BK-TTS

Mẫu 01/BK-TTS – Bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản đối với hoạt động cho thuê tài sản như: Cho thuê nhà, cho thuê xe… được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn tham khảo.

 Nội dung của bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản

BẢNG KÊ CHI TIẾT HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN

(Áp dụng cho cá nhân cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay)

[01] Lần đầu:….. [02] Bổ sung lần thứ:….

[03]Người nộp thuế:……………………….……………………………………………..

[04] Mã số thuế:             

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STTBên th
uê tài sản
Loại tài sản 

Số hợp đồng

Ng
ày hợp đồng
Mục đích sử dụng tài sản thuêBên thuê có đầu tư xây dự
ng cơ bản
Địa chỉ tài sảnDiện tích sàn cho thuêThời hạn thuê (số thá
ng)
Tổng giá trị hợp đồngKỳ thanh toánDoa
nh thu phát si
nh tro
ng năm
Doa
nh thu tính thuế trong kỳ
Số thuế GTGT phải nộpSố thuế TN
CN phải nộp
Từ ngày/ thá
ng/ nă
m
Đến ng
ày/ thá
ng
/nă
m
Giá cho thuê 1 th
áng đã bao gồm thuế

[19]

Bất động sảnĐộng sản
[05][06][07][08][09][10][11][12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][23]
1                  
2                  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:………………….

…,ngày ……tháng ……..năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Mẫu bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản – Mẫu 01/BK-TTS
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán