Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/GTGT theo TT 119

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/GTGT mới nhất 2017 (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)

Phụ lục
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm ….. hoặc quý…..năm….

[02] Tên người nộp thuế:……………………………………………

    [03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………..

    [05] Mã số thuế:

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STTHoá đơn, chứng từ bán raTên người muaMã số thuế người muaDoanh thu chưa có thuế GTGTThuế GTGTGhi chú
Số hoá đơnNgày, tháng, năm lập hóa đơn
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):
Tổng
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:
Tổng
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
Tổng
4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:
Tổng

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*):      ……………………….
Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**):                  ……………………….
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những  số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
…, ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

__________________________
Ghi chú:
(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.
(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

Tham khảo thêm các mẫu tờ khai thuế

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/GTGT theo TT 119
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán