Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/GTGT theo TT 119

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu 01-2/GTGT năm 2017(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)

Phụ lục
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng….. năm …. hoặc quý….năm….

[02] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………….

    [03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………

    [05] Mã số thuế:

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STTHoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế Tên người bán Mã số
thuế người bán
Giá trị HHDV
mua vào chưa có thuế
Thuế GTGT
đủ điều kiện khấu trừ thuế
Ghi chú
Số hóa đơnNgày, tháng, năm lập hóa đơn
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:
Tổng
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:
Tổng
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):
Tổng

Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (**):  ………….
Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ (***):  ………..
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những  số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
..., ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:
(*) Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.
(**) Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.
(***) Tổng số thuế GTGT của HHDV  mua vào đủ điều kiện được khấu trừ là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.
–          GTGT: giá trị gia tăng.
–           SXKD: sản xuất kinh doanh.
–          HHDV: hàng hóa dịch vụ.

Tham khảo thêm các mẫu tờ khai thuế

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/GTGT theo TT 119
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán