Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra Mẫu số 01-1/TTĐB mới nhất năm 2017

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra Mẫu số 01-1/TTĐB mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
(Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB)
[01] Kỳ tính thuế: tháng………. năm………..

[02] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….

    [03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………

    [05] Mã số thuế:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STTHoá đơn bán hàngTên khách hàngTên hàng hoá, dịch vụSố lượngĐơn giáDoanh số bán có thuế TTĐB (không có thuế GTGT)
Ký hiệuSốNgày, tháng, năm phát hành
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) = (7) x (8)
Tổng cộng:Hàng hoá, dịch vụ thứ 1
Hàng hoá, dịch vụ thứ…
Hàng hoá, dịch vụ thứ n

(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:……
…., ngày………… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra Mẫu số 01-1/TTĐB mới nhất năm 2017
5 (100%) 8 votes
khuyến mại kế toán