Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu số 01-2/TTĐB mới nhất năm 2017

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu số 01-2/TTĐB mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ MUA VÀO
CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
(Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt  mẫu số 01/TTĐB)
[01] Kỳ tính thuế: tháng………. năm………..

[02] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….

    [03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………

    [05] Mã số thuế:

I. Bảng tính thuế Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của nguyên liệu mua vào:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STTChứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐBTên nguyên liệu đã nộp thuế TTĐBSố lượng đơn vị nguyên liệu  mua vàoThuế TTĐB đã  nộpThuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu mua vàoSố thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trướcSố thuế TTĐB chưa được khấu trừ đến kỳ này
Ký hiệuSốNgày, tháng, năm phát hành
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)=(7)/(6)(9)(10)
Tổng cộng

II. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STTMặt hàng
tiêu thụ
Số lượngTên nguyên liệu chịu thuế TTĐB đầu vàoLượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụThuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vàoTổng thuế TTĐB
đầu vào
được
khấu trừ
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)x(5)x(6)
Tổng cộng

(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
…, ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu số 01-2/TTĐB mới nhất năm 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán