Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ – Mẫu số: 07 – VT

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ là văn bản do bộ phận kế toán của doanh nghiệp lập để phục vụ trong công tác kế toán của doanh nghiệp về phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ vào các tài khoản tương ứng…

Sau đây lopketoan.com xin gửi tới các bạn Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ theo quyết định 48 – Mẫu số: 07 – VT

Nội  dung cơ bản của mẫu số 07-VT: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ như sau:

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………………………….

Bộ phận: ……………………….

Mẫu số 07 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng…..năm……..

Số: ………………….

TTGhi Có các TKTài khoản 152Tài khoản 153Tài khoản 242
Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các TK)
Giá hạch toánGiá thực tếGiá hạch toánGiá thực tế
AB12345
1TK154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)
2TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh
3TK 242- Chi phí trả trước
4………………………….
Cộng
Ngày …. tháng ….năm ….
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 07-VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng ….năm ….

Số: …………………

TTGhi Có các TKTài khoản 152Tài khoản 153Tài khoản 142Tài khoản 242
Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các TK)
Giá hạch toánGiá thực tếGiá hạch toánGiá thực tế
AB123456
1TK154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)
2TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh
3TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn
4TK 242- Chi phí trả trước dài hạn
5………………………….
Cộng
 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tải về

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ – Mẫu số: 07 – VT
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán