Mẫu bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp – Mẫu 01-7/GTGT mới nhất

Mẫu bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp – Mẫu 01-7/GTGT cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh ban hành theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

Phụ lục
BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT LIÊN TỈNH.
(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)

 

[01] Kỳ tính thuế: tháng…… năm hoặc quý…..năm…..

[02] Tên người nộp thuế:………………………………………………….

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………….

[05] Mã số thuế:
  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STTTên công trìnhDoanh thuCơ quan thuế địa phương quản lýTỷ lệ phân bổ (%)Số thuế giá trị gia tăng phải nộp
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1Công trình ACơ quan thuế A
2Công trình BCơ quan thuế B
Cơ quan thuế C
Tổng cộng:
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….

…, ngày …tháng …năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Chúc các bạn thành công, các bạn muốn học làm kế toán thuế thực tế chuyên sâu có thể tham gia: Lớp học kế toán thuế thực hành .

Mẫu bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp – Mẫu 01-7/GTGT mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán