Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội Mẫu số 11-LĐTL

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 11-LĐTL theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính

Đơn vị:……………..
Mẫu số 11 – LĐTL
Bộ phận:…………..(Ban hành theo theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính )

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng … năm …

Số     Ghi Có Tài khoảnTK 334 – Phải trả người lao độngTK 338 – Phải trả, phải nộp khác 

TK 335

TTĐối tượng sử dụng (Ghi

Nợ các Tài khoản)

 

Lương

Các khoản khácCộng Có

TK 334

Kinh phí công đoànBảo hiểm xã hộiBảo hiểm

y tế

Cộng Có TK 338 (3382,3383,

3384)

Chi phí phải trảTổng cộng
AB123456789
1

 

 

 

TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp

– Phân xưởng (sản phẩm)
– ………………………………..
– Phân xưởng (sản phẩm)
– ……………………………….

2TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công

– ………………………………

3TK 627- Chi phí sản xuất chung

– Phân xưởng (sản phẩm)
– ……………………………….
– Phân xưởng (sản phẩm)
– ……………………………….

4TK 641- Chi phí bán hàng
5TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp
6TK 242- Chi phí trả trước
7TK 335- Chi phí phải trả
8TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang
9TK 334- Phải trả người lao động
10TK 338- Phải trả, phải nộp khác
11…………………………………………….
Cộng:

Ngày …… tháng ….. năm …

 

Người lập bảngKế toán trưởng

 

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Tải Về

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội Mẫu số 11-LĐTL
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán