Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi Mẫu số: 01 – BH

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh quyết toán số hàng đại lý ký gửi tại đơn vị trong khoảng thời gian đã ký kết từ trước…

Sau đây lopketoan.com xin gửi các bạn Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 01-BH: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi như sau:

Mẫu 1: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………………

Địa chỉ: ……………..

Mẫu số 01 – BH
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày….tháng….năm ….

Quyển số: ………………….

Số: ……………………………

Nợ: …………………………..

Có: …………………………..

Căn cứ Hợp đồng số: ……..ngày……tháng…….năm………. về việc bán hàng đại lý (ký gửi),

Chúng tôi gồm:

– Ông /Bà ……………………….. chức vụ ………. Đại diện ………………. có hàng đại lý (ký gửi).

– Ông /Bà ……………………….. chức vụ ………. Đại diện …………………………………………………

– Ông /Bà ……………………….. chức vụ ………. Đại diện ……. nhận bán hàng đại lý (ký gửi).

– Ông /Bà ……………………….. chức vụ ………. Đại diện đơn vị ………………………………………

I- Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày ……./…../…. đến ngày …./…./….. như sau:

Số TTTên, quy cách, phẩm chất sản phẩm (hàng hoá)Đơn vị tínhSố lượng tồn đầu kỳSố lượng nhận trong kỳTổng sốSố hàng đã bán trong kỳSố lượng tồn cuối kỳ
Số lượngĐơn giáThành tiền
ABC123=1+24567=3-4
Cộngxxxxxxx

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ………………………………………………………………….

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6) …………………………………………

IV- Số tiền được nhận lại: ……………………………………………………………………………….

+ Hoa hồng ………………………………………………………………………………………………….

+ Thuế nộp hộ ………………………………………………………………………………………………

+ Chi phí (nếu có) ………………………………………………………………………………………….

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt: ………………………………………………………………………………………………….

+ Séc: ………………………………………………………………………………………………………..

VI- Số tiền nợ lại (VI= III – IV – V)

* Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………………

Giám đốc đơn vị
gửi hàng đại lý (ký gửi)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Người lập bảng thanh toán
(Ký, họ tên)
Giám đốc đơn vị nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng đơn vị
gửi hàng đại lý (ký gửi)
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng đơn vị
nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ……………..

Địa chỉ: ……………..

Mẫu số 01 – BH
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày … tháng … năm …

Quyển số: ………….

Số: …………………..

Nợ: ………………….

Có: …………………..

Căn cứ Hợp đồng số:……. ngày … tháng … năm … về việc bán hàng đại lý (ký gửi),

Chúng tôi gồm:

– Ông/Bà ……… chức vụ ……… Đại diện……………………………..có hàng đại lý (ký gửi).

– Ông/Bà ……… chức vụ ……… Đại diện ………………………………………………………….

– Ông/Bà ……… chức vụ ……… Đại diện ………………….. nhận bán hàng đại lý (ký gửi).

– Ông/Bà ……… chức vụ ……… Đại diện đơn vị ………………………………………………..

I – Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày …./…/… đến ngày …/…/…. như sau:

Số TTTên, quy cách, phẩm chất sản phẩm (hàng hoá)Đơn vị tínhSố lượng tồn đầu kỳSố lượng nhận trong kỳTổng sốSố hàng đã bán trong kỳSố lượng tồn cuối kỳ
Số lượngĐơn giáThành tiền
ABC123=1+24567=3-4
Cộngxxxxxxx

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ………………………………………………………………..

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6) ………………………………………..

IV- Số tiền được nhận lại: ………………………………………………………………………………

+ Hoa hồng …………………………………………………………………………………………………

+ Thuế nộp hộ ……………………………………………………………………………………………..

+ Chi phí (nếu có) …………………………………………………………………………………………

+ ………………………………………………………………………………………………………………

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt: …………………………………………………………………………………………………

+ Séc: ……………………………………………………………………………………………………….

VI- Số tiền nợ lại (VI= III – IV – V)

* Ghi chú: …………………………………………………………………………………………………..

Giám đốc đơn vị gửi hàng đại lý (ký gửi)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Người lập bảng
thanh toán
(Ký, họ tên)
Giám đốc đơn vị
nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng đơn vị gửi hàng đại lý (ký gửi)
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng đơn vị nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên)

Mẫu 3: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………………….

Bộ phận:……………….

Mẫu số: 01-BH
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày … tháng … năm … Quyển số: …………..

Số: …………………

Nợ: ………………..

Có: …………………

Căn cứ hợp đồng số: …… ngày … tháng … năm … về việc bán hàng đại lý (ký gửi).

Chúng tôi gồm:

– Ông/Bà ……………………………………………. Chức vụ…………………………………………

Đại diện…………………………………………….. có hàng đại lý (ký gửi).

– Ông/Bà ……………………………………………. Chức vụ…………………………………………

Đại diện……………………………………………………………………………………………………..

– Ông/Bà ……………………………………………. Chức vụ…………………………………………

Đại diện…………………………………………….. nhận bán hàng đại lý (ký gửi).

– Ông/Bà ……………………………………………. Chức vụ…………………………………………

Đại diện……………………………………………………………………………………………………..

I- Thanh, quyết toán số hàng đại lý từ ngày …/…/ … đến ngày …/ …/ như sau:

STT

 

Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm( hàng hóa)

 

Đơn vị tính

 

Số lượng tồn đầu kỳ

 

Số lượng nhận trong kỳ

 

Tổng số

 

Số hàng đã bán
trong kỳ
Số lượng tồn cuối kỳ

 

Số lượngĐơn giáThành tiền
ABC123 = 1 + 24567 = 3 – 4
Cộng

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ………………………………………………………………..

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6) ………………………………………

IV- Số tiền được nhận lại: ……………………………………………………………………………..

+ Hoa hồng: …………………………………………………………………………………………………

+ Thuế nộp hộ: ……………………………………………………………………………………………..

+ Chi phí (nếu có): …………………………………………………………………………………………

+ ………………………………………………………………………………………………………………

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt: …………………………………………………………………………………………………

+ Séc: ……………………………………………………………………………………………………….

VI- Số tiền nợ còn lại (VI = III – IV – V)

* Ghi chú: …………………………………………………………………………………………………..

 Giám đốc đơn vị gửi hàng đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 Người lập bảng thanh toán
(Ký, họ tên)
 Giám đốc đơn vị nhận hàng bán đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 Kế toán trưởng đơn vị gửi hàng đại lý (ký gửi)
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng đơn vị nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên)

Tải về

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi Mẫu số: 01 – BH
5 (100%) 2 votes
khuyến mại kế toán