Mẫu báo cáo kết quả hoạt động mới nhất – Mẫu B02/BCTC

Mẫu B02/BCTC – Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động là mẫu báo cáo dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu trong bộ báo cáo tài chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

 Nội dung của Báo cáo kết quả hoạt động

Tên cơ quan cấp trên:……….

Đơn vị báo cáo:…………..

Mẫu B02/BCTC

(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Năm……………..

Đơn vị tính:

STTChỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
ABCD12
IHoạt động hành chính, sự nghiệp
1Doanh thu (01=02+03+04)01
a. Từ NSNN cấp02
b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài03
c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại04
2Chi phí (05=06+07+08)05
a. Chi phí hoạt động06
b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài07
c. Chi phí hoạt động thu phí08
3Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05)09
IIHoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ
1Doanh thu10
2Chi phí11
3Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)12
IIIHoạt động tài chính
1Doanh thu20
2Chi phí21
3Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)22
IVHoạt động khác
1Thu nhập khác30
2Chi phí khác31
3Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)32
VChi phí thuế TNDN40
VIThặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)50
1Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính51
2Phân phối cho các quỹ52
3Kinh phí cải cách tiền lương53
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày… tháng… năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Download 

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động mới nhất – Mẫu B02/BCTC
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán