Mẫu báo cáo mất hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC mới nhất

Khi mất hóa đơn GTGT bạn phải làm thông báo gửi lên cơ quan thuế theo mẫu báo cáo mất hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
………, ngày………tháng………năm 20…… BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:……………………………………..
Mã số thuế:.………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….
Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Hồi…… giờ…….. ngày……..tháng……..năm……..,  (tổ chức, cá nhân)  xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

S
STT
Tên loại hóa đơnMẫu sốKý hiệu hóa đơnTừ sốđến sốSố lượngLiên
hóa đơn
Ghi chú
123456789
AA/11THóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)
Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                      Nơi nhận:
– Cơ quan thuế trực tiếp quản lý
– Lưu.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên
Tải về tại đây:

Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn GTGT

Mẫu báo cáo mất hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán