Mẫu báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CTT25/AC

Mẫu CTT25/AC Mẫu bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Quyết định số 440/QĐ-TCT. Hướng dẫn cách lập Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CTT25/AC. Thời  hạn nộp Bảng kê Chứng từ khấu từ thuế TNCN

– Hàng quý những DN có sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải báo cáo tình hình sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Mẫu mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT)

1. Những trường hợp phải cấp Chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

“a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.
b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:
b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.
b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

2. Thời hạn nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN CTT25/AC:

Theo điểm 3, Phần thứ ba, Quyết định 440/QĐ-TCT ngày 14/3/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)  quy định:

“Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.”

3. Cách lập Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

Đơn vị, cá nhân thu: KẾ TOÁN HÀ NỘI
MST: 0106212569
Mẫu CTT25/AC
Số: 01/2017

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ 
Quý 1 .năm 2017

Ký hiệu muTên biên laiKý hiệuTừ s đến sSố sử dụngSố xóa bỏS mất, cháyCộng
12345678
 CTT56 Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân AH/2012 0000256 – 0000259 3 1
(0000257)
 0 4
 – Ghi theo Mẫu số trên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Ghi theo ký hiệu trên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Trong quý bắt đầu sử dụng từ số nào thì bắt đầu từ số đó, và đến số cuối cùng trong quý sử dụng. Những số  đã sử dụng (Không bao gồm: Xóa bỏ, mất ..) Những số xóa bỏ (Phải ghi chi tiết từng số xóa bỏ) Những số mất cháy (Phải ghi chi tiết từng số mất cháy)
Cộng: 4

Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xóa bỏ, mất cháy

Hà nội, Ngày 20. tháng 4. năm 2017
Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Mẫu báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CTT25/AC
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán