Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất 2017 theo TT 39

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất 2017 được Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
Quý…….năm……

Tên tổ chức (cá nhân): ………………………………………………
Mã số thuế:…………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………

 Đơn vị tính: Số

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
…………, ngày……….. tháng………. năm………..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Tải về tại đây:
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất 2017 theo TT 39
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán