Mẫu Báo cáo tình hình tài chính mới nhất – Mẫu B01/BCTC

Mẫu B01/BCTC – Mẫu Báo cáo tình hình tài chính là mẫu báo cáo dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu trong bộ báo cáo tài chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

Nội dung của Báo cáo tình hình tài chính

Tên cơ quan cấp trên:……….

Đơn vị báo cáo:………………

Mẫu B01/BCTC

(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày…… tháng ….. năm …….

Đơn vị tính:

STTChỉ tiêuMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
ABCD12
TÀI SẢN
ITiền01
IIĐầu tư tài chính ngắn hạn05
IIICác khoản phải thu10
1Phải thu khách hàng11
2Trả trước cho người bán12
3Phải thu nội bộ13
4Các khoản phải thu khác14
IVHàng tồn kho20
VĐầu tư tài chính dài hạn25
VITài sản cố định30
1Tài sản cố định hữu hình31
– Nguyên giá32
– Khấu hao và hao mòn lũy kế33
2Tài sản cố định vô hình35
– Nguyên giá36
– Khấu hao và hao mòn lũy kế37
VIIXây dựng cơ bản dở dang40
VIIITài sản khác45
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (50= 01+05+10+20+25+30+40+45)50
NGUỒN VỐN
INợ phải trả60
1Phải trả nhà cung cấp61
2Các khoản nhận trước của khách hàng62
3Phải trả nội bộ63
4Phải trả nợ vay64
5Tạm thu65
6Các quỹ đặc thù66
7Các khoản nhận trước chưa ghi thu67
8Nợ phải trả khác68
IITài sản thuần70
1Nguồn vốn kinh doanh71
2Thặng dư / thâm hụt lũy kế72
3Các quỹ73
4Tài sản thuần khác74
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (80=60+70)80
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Lập, ngày… tháng… năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu Báo cáo tình hình tài chính mới nhất – Mẫu B01/BCTC
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán