Mẫu báo cáo tình hình thu nộp thuế của doanh nghiệp mới nhất

Mẫu báo cáo tình hình thu nộp thuế là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thu nộp thuế của doanh nghiệp theo hợp đồng ủy nhiệm thu. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của cơ quan thuế, nội dung thu nộp thuế… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tình hình thu nộp thuế tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tình hình thu nộp thuế như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

…………, ngày……….tháng ……..năm ……

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU

– Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số………………………. giữa ………………….. và ……………… ngày ………….,

Bên được uỷ nhiệm thu tổng hợp báo cáo cơ quan thuế………………về việc thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau:

Kỳ tính thuế: tháng … năm ……

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTLoại thuế được UNTSố tiền thuế phải thuSố tiền thuế đã thuSố tiền thuế còn phải thuSố tiền thuế đã nộp NSNNSố tiền thuế đã thu chưa nộp NSNN
Số tiềnSố biên laiNgày biên lai
(1)(2)(3)(4)(5)=(3)-(4)(6)(7)(8)(9)=(4)-(6)
1Thuế SD ĐNN
2Thuế nhà đất
3Thuế Môn bài
4Thuế GTGT &TNDN
5Thuế tài nguyên
6Thuế thu nhập cá nhân
….
Cộng

Danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế (kèm theo).

Nguyên nhân dẫn đến việc nợ đọng tiền thuế như trên:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………. thông báo để cơ quan thuế được biết và có biện pháp phối hợp cùng thu tiền thuế nợ đọng./.

Nơi nhận:

– Cơ quan thuế…;

– Lưu bên được UNT.

BÊN ĐƯỢC UNT hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN ĐƯỢC UNT

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Tải về

Mẫu báo cáo tình hình thu nộp thuế của doanh nghiệp mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán