Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành mới nhất

Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo của chủ đầu tư về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi phí dự án khi dự án hoàn thành. Bao gồm số vốn đầu tư, số chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, giá trị tài sản….. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành như sau:

Mẫu số: 01/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………

Tên công trình, hạng mục công trình: ………………………………………………………………….

Chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………………..

Cấp quyết định đầu tư: …………………………………………………………………………………….

Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………………

Quy mô công trình: Được duyệt: …………………………. Thực hiện: …………………………….

Tổng mức đầu tư được duyệt: …………………………………………………………………………..

Thời gian khởi công – hoàn thành: ………………………… Được duyệt: ………………………….

Thực hiện: …………………………………………………………………………………………………….

I/ Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Tên nguồn vốnTheo quyết định đầu tưThực hiện
Kế hoạchĐã thanh toán
1234
Tổng cộng
– Vốn NSNN

– Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

– Vốn TD Nhà nước bảo lãnh

– Vốn ĐTPT của đơn vị

– …

II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

STTNội dung chi phíDự toán được duyệtĐề nghị quyết toánTăng, giảm so với dự toán
12345
Tổng số
1Bồi thường, hỗ trợ, TĐC
2Xây dựng
3Thiết bị
4Quản lý dự án
5Tư vấn
6Chi khác

III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: ………………………………………..

2. Chi phí không tạo nên tài sản: …………………………………………………………………….

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

STTNhómGiá trị tài sản (đồng)
Tổng số
1Tài sản dài hạn (cố định)
2Tài sản ngắn hạn

V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán

1- Tình hình thực hiện dự án:

– Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

– Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

– Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3- Kiến nghị: …………………………………………………………………………………………….

……, ngày….tháng….năm….
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán