Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất – lopketoan.com

Mẫu biên bản bù trừ công nợ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc bù trừ công nợ của doanh nghiệp. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung bù trừ công nợ của hai bên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bù trừ công nợ tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bù trừ công nợ như sau:

CÔNG TY ………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: ……………… ………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày….tháng….năm….

Tại văn phòng Công ty …………………………….., địa chỉ:……………….. chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………………..

– Đại diện: ……………………………………………. Chức vụ: ……………………………..

2. Bên B (Bên bán): …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………… Fax: …………………………………….

– Đại diện: ……………………………………………. Chức vụ: ……………………………..

Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận một số nội dung sau:

Tính đến Tháng…/…….. Bên A Còn nợ Bên B số tiền là: …………………………..

Hai bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ ……………………………………

– Sau khi cấn trừ khoản công nợ trên thì số nợ bên A nợ bên B còn là…………. đ (hoặc hết nợ)

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản được thành lập làm 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở hạch toán.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên, có đóng dấu xác nhận)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên, có đóng dấu xác nhận)

Tải về

Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất – lopketoan.com
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán