Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai mới nhất 2017

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai tên, địa chỉ công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, số tiền bằng chữ 

– Khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai ngày tháng năm, sai mã số thuế, sai tên hàng hóa, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai thành tiền…  (nói chung là hóa đơn viết sai) đã kê khai thì: Hai bên phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai và lập hóa đơn điều chỉnh (Theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39)
Sau đây lopketoan.com xin chia sẻ mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai:

CÔNG TY ACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……..Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc
Số …./BBĐCHĐ-KTTUHà Nội, ngày … tháng … năm 2017

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng ………………….., chúng tôi gồm có:

Bên A:……………….
Do ông: …………….., chức vụ: ………….., làm đại diện.
Địa chỉ: ……………………………….
Điện thoại: ……………………; Email: …………………………
Mã số thuế: ………………………..

Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2017 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2017 và lập hóa đơn điều chỉnh số 000598, ký hiệu TU/16P ngày 12/5/2017, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Điều hòa Samsung 9000BTU

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
01Điều hòa Samsung 9000BTUbộ018.800.0008.800.000

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
01Điều hòa Samsung 9000BTUbộ019.800.0009.800000

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)
Chú ý: Nếu hóa đơn viết sai tên, địa chỉ công ty nhưng mã số thuế đúng thì chỉ cần lập Biên bản điều chỉnh mà không cần lập hóa đơn điều chỉnh.(Theo Thông tư 26)

Tải Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn về tại đây:

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai mới nhất 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán