Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa- Mẫu số: 03-VT

Sau đây lopketoan.com xin gửi tới các bạn mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa  theo quyết định 48 và thông tư 200 – Mẫu số: 03 – VT

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa là văn bản do doanh nghiệp lập để kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp, đơn vi.

1. Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa  theo quyết định 48.

Đơn vi: ……………
B phn:……….
                       Mu s: 03 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BN KIM NGHIỆM

VẬT TƯ, CÔNG C, SN PHM, HÀNG HÓA

Ngày….tháng …năm….
Số………………

– Căn cứ……….số ……..ngày….tháng…..năm…….của……………………………………………
Ban kiểm nghiệm gồm:
+ Ông/Bà………………………………………………..Chức vụ ……………………………………..
Đại điên………………………………………………….Trưởng ban
+ Ông/Bà………………………………………………..Chức vụ………………………………………
Đại diện…………………………………………………..Ủy viên…
+ Ông/Bà…………………………………………………Chức vụ……………………………………….
Đại diện…………………………………………………..Ủy viên.
Đã kiểm nghiệm các loại:

Số TTTên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóaMã sốPhương thức kiểm nghiệmĐơn vị tínhSố lượng theo chứng từKết quả kiểm nghiệmGhi chú
Số lượng đúng quy cách, phẩm chấtSố lượng không đúng quy cách, phẩm chất
ABCDE123F

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Đại din k thut
(Ký, họ tên)
Th kho
(Ký, họ tên)
Trưởng ban
(Ký, họ tên)

2. Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa  theo quyết định 15.

Đơn vi: ……………
B phn:……….
                       Mu s: 03 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BN KIM NGHIỆM

VẬT TƯ, CÔNG C, SN PHM, HÀNG HÓA

Ngày….tháng …năm….
Số………………

– Căn cứ……….số ……..ngày….tháng…..năm…….của……………………………………………
Ban kiểm nghiệm gồm:
+ Ông/Bà………………………………………………..Chức vụ ……………………………………..
Đại điên………………………………………………….Trưởng ban
+ Ông/Bà………………………………………………..Chức vụ………………………………………
Đại diện…………………………………………………..Ủy viên…
+ Ông/Bà…………………………………………………Chức vụ……………………………………….
Đại diện…………………………………………………..Ủy viên.
Đã kiểm nghiệm các loại:

Số TTTên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóaMã sốPhương thức kiểm nghiệmĐơn vị tínhSố lượng theo chứng từKết quả kiểm nghiệmGhi chú
Số lượng đúng quy cách, phẩm chấtSố lượng không đúng quy cách, phẩm chất
ABCDE123F

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Đại din k thut
(Ký, họ tên)
Th kho
(Ký, họ tên)
Trưởng ban
(Ký, họ tên)

 

Tải về

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa- Mẫu số: 03-VT
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán