Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thi công – lopketoan.com

Biên bản thanh lý hợp đồng thi công được lập dựa theo một số Bộ luật ban hành và hợp đồng thi công có liên quan. Biên bản cần nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra việc thanh toán hợp đồng thi công. Biên bản sẽ đề cập đến đại diện bên A (bên thuê thi công) và đại diện bên B (bên thi công) kèm thông tin về tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Biên bản thanh lý hợp đồng thi công có hiệu lực kể từ ngày ký và tương đương với việc hợp đồng thi công đã ký trước đó không còn giá trị sử dụng. Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ một bản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG

– Căn cứ Hợp đồng thi công số………………. ký ngày giữa……………………….. và……………………….

– Theo nhu cầu và thỏa thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày………tháng………..năm……………,

Chúng tôi gồm:

BÊN A:……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………. Fax:……………………………………………………………..

Đại diện:…………………………………………………. Chức vụ:………………………………………………………

Bên B:………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………. Fax:…………………………………………………………….

Đại diện:………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý này với nội dung như sau:

1. Thanh lý Hợp đồng thi công số đã ký ngày giữa hai bên.

2. Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng thi công số……….ngày………………….nữa.

3. Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thi công – lopketoan.com
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán