Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL

Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán mẫu số 09-LĐTL theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 133 và 200 của Bộ tài chính

Nội dung cơ bản của mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán như sau:

Mẫu 1: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………………………

Bộ phận: ……………………

Mẫu số 09 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày…..tháng….năm…..

Họ và tên: …………….. Chức vụ …………… Đại diện ……………… Bên giao khoán …………

Họ và tên: …………….. Chức vụ ……………. Đại diện …………….. Bên nhận khoán ………..

Cùng thanh lý Hợp đồng số ……… ngày ….. tháng ….. năm ……

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện: …………………………………..

Giá trị hợp đồng đã thực hiện: …………………………………………………………………………

Bên ……………… đã thanh toán cho bên ……………. số tiền là ……….. đồng (viết bằng chữ) ……………….

Số tiền bị phạt do bên ………. vi phạm hợp đồng: ……………… đồng (viết bằng chữ) …………………………

Số tiền bên ………. còn phải thanh toán cho bên …………… là ………. đồng (viết bằng chữ) ………………..

Kết luận ……………………………………………………………………………………………………..

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu 2: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………………….

Bộ phận:…………..…….

Mẫu số: 09-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTCngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Ngày ….. tháng …… năm …….

Họ và tên:…………………………………………………. Chức vụ………………………………………

Đại diện……………………………………………………. Bên giao khoán……………………………..

Họ và tên:…………………………………………………. Chức vụ………………………………………

Đại diện……………………………………………………. Bên nhận khoán…………………………….

Cùng thanh ký hợp đồng số …. ngày …. tháng ….. năm ……

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:……………………………………..

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:……………………………………………………………………………

Bên ……………………………….. đã thanh toán cho bên ……. số tiền là …………………… đồng

(viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………………

Số tiền bị phạt do bên ……….. vi phạm hợp đồng:…………………. đồng

(viết bằngchữ): …………………………………………………………………………………………….

Số tiền bên ……….. còn phải thanh toán cho bên ……. là…………………………… đồng

(viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………….

Kết kuận:…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

 Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Tải về

Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán